Strikes

Global Quest

1. Strikes

Speak to Zavala.

Objectives
  • Speak to Zavala.

2. Strikes

Complete 2 strikes.

Objectives
  • Complete 2 strikes.
Rewards
  • Legendary Gear

3. Strikes

Return to Zavala to collect your reward.

Objectives
  • Return to Zavala to collect your reward.
Rewards
  • Legendary Gear